Privacyverklaring

Privacyverklaring (Topminded by) Oil Minded

(Topminded by) Oil Minded, gevestigd aan Torenstraat 3, 1775 AD Middenmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

www.oilminded.nl

www.topminded.nl

Torenstraat 3

1775 AD Middenmeer

+31 6 46 34 53 32

Monique van Roekel is de Functionaris Gegevensbescherming van (Topminded by) Oil Minded. Zij is te bereiken via monique@oilminded.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

(Topminded by) Oil Minded verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

(Topminded by) Oil Minded verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien ouders daarom verzoeken voor bijvoorbeeld een Zytoscan

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via monique@oilminded.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Biometrische gegevens via een Zytoscan

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

(Topminded by) Oil Minded verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsmail of toevoegen aan onze oliegroep op Facebook
 • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

5. Geautomatiseerde besluitvorming

(Topminded by) Oil Minded neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

(Topminded by) Oil Minded bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

voor de hiervoor aangegeven persoonsgegevens: 3 jaar na afloop van het laatste contact, omdat

herhaalbezoek mogelijk is. Wil je je gegevens eerder verwijderd hebben, dan kan je hiervoor een mail
sturen aan monique@oilminded.nl.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

(Topminded by) Oil Minded verstrekt uitsluitend met toestemming van betrokkenen gegevens aan

derden en alleen als dit nodig is voor verlenen van diensten aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken (Topminded by) Oil Minded gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar temaken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door (Topminded by) Oil Minded en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar monique@oilminded.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

(Topminded by) Oil Minded wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

(Topminded by) Oil Minded neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via monique@oilminded.nl.